Nederlanders willen helpen. 

Geef ons de ruimte

Nederlanders  geven  tijd,  geld  en  energie.  Omdat  ze  geven  om  de  samenleving,  om  de wereld en om elkaar. We hebben ruimte nodig om dat te kunnen blijven doen. Maar deze ruimte is niet vanzelfsprekend. De overheid neemt steeds vaker maatregelen die, bedoeld of onbedoeld, de ruimte om te geven en steun te vragen inperken.

Dus daarom vragen wij de politiek heel expliciet: Geef ons die ruimte. 

Nederlanders willen Helpen
Video afspelen

Samen staan we in Nederland voor grote uitdagingen

In deze moeilijke tijden wordt zichtbaar dat we elkaar nodig hebben.
Nederlanders willen goed doen en elkaar helpen. Dit zit in ons DNA. De coronacrisis heeft laten zien dat Nederlanders goede ideeën hebben, initiatief nemen en zich inzetten voor elkaar en onze samenleving. Juist in tijden van onzekerheid en angst groeit saamhorigheid. Zo zijn in deze tijd van corona in een rap tempo talloze mooie (lokale) initiatieven ontstaan. Allemaal om elkaar door de coronacrisis heen te helpen. Goede doelen, fondsen, kerken en verenigingen ondersteunen deze initiatieven en vullen die aan.

Geef ons de ruimte door:

 • Geven te stimuleren. Door de giftenaftrek te behouden en deze eenvoudiger en effectiever te maken. Zo worden Nederlanders gestimuleerd zich in te zetten en om te geven voor een betere samenleving.
 • De mogelijkheden om steun te vragen te beschermen. Door de kanalen zoals post, telefoon, het gesprek aan de deur of op straat voor goede doelen open te houden. Alleen met steun en hulp van het Nederlandse publiek kunnen we samen maatschappelijke problemen oplossen.
 • Onze inzet te ondersteunen om door zelfregulering onze sector transparant, veilig en schoon te houden. Door nieuwe wet- en regelgeving te toetsen op onnodige nadelige gevolgen voor onze sector en onze zelfregulering en het daarbij passend externe toezicht als uitgangspunt te nemen.
 • Vrijwilligerswerk aantrekkelijker te maken. Door vrijwilligerswerk voor werknemers en jongeren extra te stimuleren. Zodat nog meer mensen zich inzetten voor de samenleving. 
 • Het maatschappelijk karakter van het loterijstelsel wettelijk steviger te verankeren. Waarbij de financiële bijdrage aan goede doelen, cultuur en sport duurzaam wordt veiliggesteld en waar mogelijk wordt vergroot. Vrij besteedbaar geld via de loterijafdracht blijft essentieel voor het werk van de sector.

Rapport maatschappelijke waarde van ‘goed doen’

De maatschappelijke waarde van ‘goed doen’ samengevat in zeven punten.

SBF wil graag een overheid die zich bewust toont van het maatschappelijke belang van de filantropische sector. Het rapport ‘De maatschappelijke waarde van meedenken, meedoen en geven’ (december 2020) geeft een overzicht van deze maatschappelijk waarde en is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en publicaties over dit onderwerp. Conclusie van het rapport: Burgerinitiatief dat actief bijdraagt aan een betere samenleving is van grote maatschappelijke waarde. Het versterkt het samenbindend vermogen in de samenleving en draagt bij aan een open en pluriforme democratie. 
 
Burgerinitiatief (al dan niet in georganiseerd verband) draagt bij aan:
 • Innovatieve oplossingen met impact voor maatschappelijke vraagstukken, vaak in samenwerking met marktpartijen en overheid. 
 • Een krachtige ‘civil society’ die als het cement van de samenleving publieke en particuliere activiteiten verbindt en zo het algemeen belang versterkt.
 • Veerkrachtige samenleving ten tijde van rampen of crises. Zoals nu tijdens de coronacrisis. Burgers nemen initiatieven die onderlinge betrokkenheid laten zien en sociale cohesie versterkt.  
 • Welzijn, zingeving en zelfredzaamheid van individuele burgers die zich vrijwillig inzetten en daarmee ook nieuwe vaardigheden ontwikkelen, hun netwerken en kansen op betaald werk vergroten.
 • Agendasetting in de samenleving door aandacht te vragen voor misstanden of buitengesloten groepen (minderheden/kwetsbare burgers) en op te komen voor belangen waar de politiek (nog) onvoldoende oog voor heeft. Van groot belang voor een open, pluriforme democratische samenleving. 
 • Het samenbindend vermogen in de samenleving door (kwetsbare) burgers te stimuleren mee te doen in de samenleving en mensen samen te brengen die anders misschien langs elkaar heen zouden leven.
 • Het versterken van de dialoog over maatschappelijke kwesties door een brug te slaan tussen conflicterende groepen en een podium te bieden aan hen die nog geen stem hebben.

Campagnemateriaal

Download hier al het campagnemateriaal voor eigen gebruik.

Nederlanders willen helpen is een initiatief van SBF, de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie. SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van drie zelfstandige brancheorganisaties: Goede Doelen Nederland, FIN en CIO.